โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

หมู่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

061-421-0160

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
อนุบาล 3 5 7 12 1
รวมชั้นอนุบาล 9 11 20 2
ป.1 8 6 14 1
ป.2 3 5 8 1
ป.3 4 6 10 1
ป.4 9 3 12 1
ป.5 5 4 9 1
ป.6 8 3 11 1
รวมชั้นประถมศึกษา 37 27 64 6
รวมทั้งหมด 46 38 84 8