โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

หมู่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

061-421-0160

บุตรบุญธรรม อธิบายข้อกำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับ บุตรบุญธรรม

บุตรบุญธรรม ปัจจุบันบางครอบครัวรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมด้วยเหตุผลบางประการ หากจำเป็นต้องมีการรับรองทางกฎหมาย พวกเขาก็จำเป็นต้องจัดเตรียมขั้นตอนต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมเป็นอย่างไร ฉันจะผ่านขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรมได้อย่างไร จะจดทะเบียนบุตรบุญธรรมได้อย่างไร ในการตอบคำถามเหล่านี้ บรรณาธิการของ ลีเกิล เอ็กซ์เพรส จะให้คำแนะนำโดยละเอียดแก่คุณโดยหวังว่าจะช่วยคุณได้

การรับบุตรบุญธรรมมีเงื่อนไขอย่างไร ผู้ใหญ่ที่มีความสามารถเต็มที่ในการประพฤติผิดทางแพ่ง นั่นคือ ผู้ใหญ่ที่มีจิตใจปกติซึ่งสามารถดำเนินกิจกรรมทางแพ่งได้อย่างอิสระ อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี อย่างไรก็ตาม การรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือเด็กพิการไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดนี้ การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมโดยพ่อแม่เลี้ยงได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดนี้เช่นกัน กรณีชายที่ไม่มีคู่สมรสรับบุตรบุญธรรมเป็นหญิง อายุที่ต่างกันระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม

จะมีอายุมากกว่า 40 ปี อย่างไรก็ตาม การรับบุตรบุญธรรมจากญาติทางสายเลือดหลักประกันของคนรุ่นเดียวกันภายในสามชั่วอายุคนไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดนี้ ไม่มีลูก อย่างไรก็ตาม การรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือเด็กพิการไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดนี้ การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมโดยพ่อแม่เลี้ยงได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดนี้เช่นกัน ชาวจีนโพ้นทะเลที่รับบุตรบุญธรรมจากญาติทางสายเลือดภายในสามชั่วอายุคนรุ่นเดียวกันก็ได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดนี้เช่นกันหรือถึงแม้ลูกจะมีบุตรแต่ป่วยด้วยโรคร้ายแรง เช่น ป่วยทางจิต และไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการบำรุงเลี้ยงได้ในอนาคต บุตรที่มีสุขภาพดียังสามารถรับอุปการะเลี้ยงดูได้ มีความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม หากมีอาชีพที่ชอบด้วยกฎหมายหรือแหล่งรายได้ที่เชื่อถือได้ พวกเขาสามารถดูแลชีวิตของบุคคลที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สอดคล้องกันได้ วิธีการผ่านขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรม

ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ การสมัคร ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้รับบุตรบุญธรรมที่มีความสามารถในการระบุต้องร่วมกันส่งใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาไปยังสำนักงานรับรองเอกสารที่จดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ในการสมัครจะต้องส่งจดหมายแนะนำตัวจากหน่วย ข้อมูลประจำตัว และใบทะเบียนบ้าน แบบฟอร์มการสมัครของผู้รับบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมข้อตกลงในการจัดตั้งการรับบุตรบุญธรรม, แบบฟอร์มยินยอมของผู้รับบุตรบุญธรรมที่มีความสามารถในการระบุ สูติบัตรของทารก ใบรับรองการมีบุตรยากและการทำหมันของโรงพยาบาลที่อยู่เหนือระดับเขต การตรวจสอบ ทนายความขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการสอบสวนในหน่วยงานที่คู่กรณีตั้งอยู่ ในท้องถนน และในหมู่มวลชน ให้ค้นหาว่าเอกสารต่างๆ ที่คู่กรณีให้มานั้นเป็นความจริงและถูกกฎหมายหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรับบุตรบุญธรรม

เป็นไปตามเงื่อนไขว่าการจัดตั้งการรับเป็นบุตรบุญธรรมนั้นเป็นไปโดยสมัครใจหรือไม่และการรับเป็นบุตรบุญธรรมว่าบุคคลนั้นมีแรงจูงใจที่ไม่ดีและสถานะทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้รับบุตรบุญธรรมหรือไม่ การรับรอง หลังจากตรวจสอบแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมควรได้รับการรับรองสำหรับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม และควรมีการสร้างใบรับรองที่ได้รับการรับรองเพื่อพิสูจน์การสถาปนาความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เอกสารรับรองการรับบุตรบุญธรรมจะไม่ได้รับการจัดการ และเหตุผลในการไม่จัดการกับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจะอธิบายให้คู่กรณีทราบ หากคู่กรณีไม่พอใจกับสิ่งนี้ พวกเขาอาจยื่นคำร้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะได้รับการจัดการโดยองค์กรที่ยอมรับ วิธีการลงทะเบียนบุตรบุญธรรม ตามกฎหมายการรับบุตรบุญธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน

การรับบุตรบุญธรรมจะต้องจดทะเบียนกับกรมกิจการพลเรือนของรัฐบาลประชาชนที่หรือสูงกว่าระดับเขต มีการสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน การรับทารกและเด็กที่ถูกทอดทิ้งซึ่งหาพ่อแม่แท้ๆ ไม่พบ ให้ฝ่ายกิจการพลเรือนที่ดูแลการขึ้นทะเบียนออกประกาศก่อนขึ้นทะเบียน หากคู่สัญญาในความสัมพันธ์การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมยินดีที่จะสรุปข้อตกลงการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม พวกเขาอาจสรุปข้อตกลงการรับบุตรบุญธรรม

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความสัมพันธ์ในการรับบุตรบุญธรรมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอการรับรองการรับเป็นบุตรบุญธรรม พวกเขาจะต้องยื่นขอการรับรองการรับเป็นบุตรบุญธรรม มาตรา 16 หลังจากสร้างความสัมพันธ์ในการรับบุตรบุญธรรมแล้ว ฝ่ายความมั่นคงสาธารณะจะจัดการการขึ้นทะเบียนบ้านของผู้รับบุตรบุญธรรมตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของรัฐ ข้างต้นเป็นเนื้อหาทั้งหมดของ เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมคืออะไร ที่บรรณาธิการของ ลีเกิล เอ็กซ์เพรส

จัดทำขึ้นเพื่อคุณ บรรณาธิการของลีเกิล เอ็กซ์เพรส ขอเตือนทุกท่านว่าหากตรงตามเงื่อนไขแล้ว ให้นำข้อมูลไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า หากคุณมีคำถามทางกฎหมายอื่นๆ โปรดปรึกษา ลีเกิล เอ็กซ์เพรส เราจะมีทนายความมืออาชีพคอยช่วยเหลือคุณ อะไรคือข้อกำหนดสำหรับผู้ชายโสดที่จะรับลูกสาวเป็นบุตรบุญธรรม ทุกวันนี้หลายครอบครัวไม่มีลูกด้วยเหตุผลของตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงจะมีความคิดที่จะรับบุตรบุญธรรม

แต่กฎหมายฉบับนี้ก็มีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเช่นกัน แล้วผู้ชายคนเดียวต้องรับลูกสาวเป็นลูกบุญธรรมอย่างไร ฉันสามารถรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งได้หรือไม่ถ้าฉันมีลูกแล้ว วิธียุติความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมมีอะไรบ้าง ในการตอบคำถามเหล่านี้ บรรณาธิการของ ลีเกิล เอ็กซ์เพรส จะให้คำแนะนำโดยละเอียดแก่คุณโดยหวังว่าจะช่วยคุณได้ ข้อกำหนดสำหรับผู้ชายโสดในการรับลูกสาวมีอะไรบ้าง กฎหมายที่ควบคุมด้านการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในประเทศของฉัน

คือกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ตามบทบัญญัติของข้อ 6 ของกฎหมาย ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในเวลาเดียวกัน ไม่มีบุตร มีความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม ไม่ทุกข์ทรมานจากโรคที่แพทย์เชื่อว่าไม่ควรรับบุตรบุญธรรม อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี นอกจากนี้ มาตรา 9 และ 10 ของกฎหมายการรับบุตรบุญธรรมยังกำหนดว่าหากผู้ชายที่ไม่มีคู่สมรสรับเลี้ยงผู้หญิง อายุที่ต่างกันระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรม

และผู้รับบุตรบุญธรรมควรมีอายุมากกว่า 40 ปี ถ้าคู่สมรสรับบุตรบุญธรรม สามีและภรรยาต้องร่วมกันรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ดังนั้น ตราบใดที่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมก็เป็นไปได้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนทุกคนว่าการรับบุตรบุญธรรมควรจดทะเบียนกับกรมกิจการพลเรือนของรัฐบาลประชาชนในระดับเทศมณฑลหรือสูงกว่านั้น มีการสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน

ฉันยังสามารถรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งได้หรือไม่ถ้าฉันมีลูกแล้ว ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของ กฎหมายการรับบุตรบุญธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประกาศเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมส่วนตัวโดยพลเมืองในประเทศ ไม่สามารถจัดการขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้อีกต่อไป กฎหมายการรับบุตรบุญธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนด ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในเวลาเดียวกัน

ไม่มีบุตร มีความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม ไม่ทุกข์ทรมานจากโรคที่แพทย์เชื่อว่าไม่ควรรับบุตรบุญธรรม มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี นอกจากนี้ ประกาศในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมส่วนตัวของพลเมืองในประเทศ มินฟ้า 2008 ฉบับที่ 132 ร่วมกันออกโดยกระทรวงกิจการพลเรือน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการวางแผนประชากรและครอบครัวกำหนด

พลเมืองรับทารกทั้งหมดจะต้องรายงานไปยังแผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะในท้องที่ หากไม่พบพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและผู้ปกครองอื่นๆ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยสาธารณะจะส่งพวกเขาไปยังสังคมท้องถิ่น สถานสงเคราะห์หรือสถาบันเลี้ยงดูที่กรมประชาสงเคราะห์กำหนดให้เลี้ยงดู ดังนั้น หากคุณพบทารกที่ถูกทอดทิ้ง คุณควรรายงานไปยังแผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะในพื้นที่ แต่มีเด็กที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมตามที่กำหนดไว้ใน

กฎหมายการรับบุตรบุญธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้ว และไม่สามารถ ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมอีกต่อไป มีวิธีใดบ้างที่จะยุติความสัมพันธ์ที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม การสิ้นสุดตามข้อตกลงของคู่สัญญา เงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามในกรณีนี้คือ ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคู่กรณี ในส่วนของการรับบุตรบุญธรรมนั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่บุญธรรม ส่วนฝ่ายบุญธรรม เมื่อบุตรบุญธรรมเป็นผู้ใหญ่

ความยินยอมของบุตรบุญธรรมก็เพียงพอแล้ว เมื่อบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาโดยทางสายเลือดของเด็กบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมเดิม ผู้ปกครองตกลง และหากบุตรบุญธรรมสามารถระบุตัวตนได้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย คู่สัญญาต้องจัดการปัญหาชีวิตทรัพย์สินอย่างเหมาะสม และไม่มีข้อพิพาท ไล่ออกตามกระบวนการดำเนินคดี หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้ยุติความสัมพันธ์การรับบุตรบุญธรรมแต่อีกฝ่ายหนึ่ง

ไม่เห็นด้วย หรือทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยุติความสัมพันธ์ในการรับ บุตรบุญธรรม แต่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินและความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยทั่วไปจะมีการไกล่เกลี่ยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถยังได้รับการจัดการโดยศาลประชาชนผ่านกระบวนการดำเนินคดี เมื่อศาลประชาชนได้ยินคดีการรับบุตรบุญธรรม อันดับแรกควรไกล่เกลี่ยคู่กรณีเพื่อช่วยให้บรรลุข้อตกลง เมื่อการไกล่เกลี่ยเป็นโมฆะ ให้พิพากษาตามกฎหมาย

ด้านบนนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดของ ผู้ชายโสดมีข้อกำหนดในการรับลูกสาวอย่างไร จัดทำโดยบรรณาธิการของกฎหมายด่วน บรรณาธิการของกฎหมายด่วนเตือนทุกคนว่ามีระเบียบโดยละเอียดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก และผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสามารถไปสมัครกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ หากคุณมีคำถามทางกฎหมายอื่นๆ โปรดปรึกษา ลีเกิล เอ็กซ์เพรส เราจะมีทนายความมืออาชีพคอยช่วยเหลือคุณ

บทความที่น่าสนใจ เวย์โปรตีน ทำไมเวย์โปรตีนถึงมีประโยชน์ และควรเลือกอย่างไร