โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

หมู่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

061-421-0160

สิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่และสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีความโดดเด่น

สิ่งแวดล้อม แนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมกว้างขึ้นไม่ใช่รายบุคคล แต่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับประชากรทั้งหมด ประชากรในการวิวัฒนาการที่ยาวนาน คนคนหนึ่งได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามในสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่เพิกเฉยต่อสุขภาพของเขา ขึ้นกับลักษณะของโรคในสภาพแวดล้อม แนวคิดเช่นถิ่นที่อยู่และสภาพแวดล้อมการผลิตมีความโดดเด่น ที่อยู่อาศัยเป็นความซับซ้อนของปัจจัย อะไบโอติกส์และไบโอติกที่สัมพันธ์กัน

ซึ่งอยู่นอกร่างกายและกำหนดกิจกรรมที่สำคัญของมัน สภาพแวดล้อมการผลิตเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากสภาพธรรมชาติและภูมิอากาศ และปัจจัยทางวิชาชีพ ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลในระหว่างการทำงาน สภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หอประชุม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ไม่แปรเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่ง ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดล้อม

อันเป็นผลจากอิทธิพลโดยตรง หรือโดยอ้อมของบุคคล สังคมและโดดเด่นด้วยคุณสมบัติของการควบคุมตนเอง โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากมนุษย์แก้ไข สภาพแวดล้อมดังกล่าว ช่วยให้การทำงานปกติของร่างกายมนุษย์ ดัดแปลง ปนเปื้อน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมาจากการใช้อย่างไม่สมเหตุสมผลของบุคคล ในกระบวนการของกิจกรรมและส่งผลเสียต่อสุขภาพ ความสามารถในการทำงานสภาพความเป็นอยู่ของเขา

ในความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่มีชื่อ มีแนวคิดที่มีความหมายเหมือนกัน สภาพแวดล้อมของมนุษย์ มานุษยวิทยา เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่เสียสภาพ ระบบปฏิบัติการเทียม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งโดยเจตนาหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อรักษาชีวิตและกิจกรรมของเขาไว้ชั่วคราวในพื้นที่ปิดล้อมที่สร้างขึ้นเทียม ยานอวกาศ สถานีโคจร เรือดำน้ำ การแบ่งองค์ประกอบ OS ตามธรรมชาติและทางสังคมนั้นสัมพันธ์กัน

เนื่องจากการกระทำในอดีตกับบุคคล ในเงื่อนไขทางสังคมบางอย่าง ในขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างมาก ภายใต้อิทธิพลของกิจกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการมีคุณสมบัติบางอย่าง ที่กำหนดลักษณะเฉพาะของอิทธิพลที่มีต่อบุคคล หรือความจำเป็นในการรับประกันชีวิตของผู้คน ในด้านสุขอนามัย คุณสมบัติเหล่านี้ขององค์ประกอบทางธรรมชาติ และทางสังคมมักจะเรียกว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมจากนั้นสุขอนามัยเอง

สามารถกำหนดได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ โดยเน้นเรื่องและวัตถุประสงค์ของการศึกษา องค์ประกอบทางธรรมชาติมีลักษณะเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี หรือสารชีวภาพ ดังนั้น อากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็ว ความกดอากาศ ปริมาณออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ มลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ น้ำและอาหารมีลักษณะเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี

จุลินทรีย์และสารปนเปื้อนอื่นๆ ดินมีลักษณะเฉพาะด้วยอุณหภูมิ ความชื้น โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี การปนเปื้อนของแบคทีเรียและการแผ่รังสี โดยองค์ประกอบสเปกตรัมและความเข้มของรังสี โลกของสัตว์และพืชมีคุณสมบัติทางชีวภาพต่างกัน กลุ่มขององค์ประกอบทางสังคมยังมีคุณสมบัติบางอย่างที่ได้รับการศึกษา และประเมินในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ทั้งหมดนี้สร้างสภาพแวดล้อม ทางสังคมที่เรียกว่า

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม ที่กำหนดเงื่อนไขทางสังคม วัตถุและจิตวิญญาณสำหรับการก่อตัว การดำรงอยู่และกิจกรรมของสังคม แนวคิดเรื่องสภาพแวดล้อมทางสังคม ผสมผสานองค์ประกอบทั้งหมดของโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ชีวิต ครอบครัว วิทยาศาสตร์ การผลิต การศึกษา วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางสังคมมีบทบาทสำคัญ ในกระบวนการลดระดับการสาธารณสุข อันเนื่องมาจากผลกระทบต่อบุคคล ผ่านปัจจัยที่ไม่มีชีวิต

รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่เสื่อมสภาพ อันเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ และสังคมโดยรวม เมื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อบุคคล มักใช้แนวคิดเช่นชีวมณฑลและองค์ประกอบที่เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ บรรยากาศ ไฮโดรสเฟียร์ ธรณีภาค ชีวมณฑล ส่วนล่างของชั้นบรรยากาศไฮโดรสเฟียร์ทั้งหมด และส่วนบนของเปลือกโลกซึ่งอาศัยอยู่โดยสิ่งมีชีวิต พื้นที่ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ เขายังได้สร้างหลักคำสอนเรื่องชีวมณฑล 1926

แม้ว่าคำนี้จะถูกเสนอโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรียในปี 1875 การปรับปรุงหลักคำสอนของชีวมณฑล ยืนยันและพัฒนามากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันชั้นของสิ่งมีชีวิตที่กระฉับกระเฉงที่สุดถูกแยกออกจากชีวมณฑล ไบโอสโตรมาหรือภาพยนตร์แห่งชีวิต ตามที่นักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าในปี 1935 นักวิชาการในการเชื่อมต่อกับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เสนอคำว่านูสเฟียร์ พื้นฐานใหม่เพื่อแสดงถึงเปลือกนอกทางธรณีวิทยาใหม่

ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ของโลก นูสเฟียร์เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นเปลือกโลกนั้น สตราโตสเฟียร์ พื้นที่รอบนอกโดยรอบ ชั้นลึกของไฮโดรสเฟียร์และเปลือกโลก ซึ่งกิจกรรมหรือผลลัพธ์ของกิจกรรมของมนุษย์ แพร่กระจายไปในยุคของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากแนวคิดเช่นสิ่งแวดล้อม ชีวมณฑลแล้วยังมีแนวคิดเรื่องนิเวศวิทยาอีกด้วย นิเวศวิทยา บ้าน ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์

ชุมชนที่พวกมันก่อตัวขึ้นระหว่างตัวเองกับสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสมัยใหม่หรือนิเวศวิทยาทางสังคมศึกษา รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และปัญหาของการคุ้มครองอย่างเข้มข้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศของเรา มีการพัฒนาระบบนิเวศที่เรียกว่ามนุษย์อย่างแข็งขัน ยิ่งกว่านั้นมันกระตือรือร้นมาก จนพยายามผลักดันสาขาวิชาอื่น สาเหตุหลักมาจากการใช้คำศัพท์ที่หลวมเกินไป

การขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเพียงพอในสาขานี้ สุขอนามัยและนิเวศวิทยาของมนุษย์ แม้จะกล่าวข้างต้นแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สุขอนามัยก็มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับระบบนิเวศของมนุษย์ นิเวศวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพอิสระประการแรก วิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ต่างกันในระเบียบวิธีวิจัย วัตถุประสงค์และหัวข้อการวิจัย กรอบการกำกับดูแล ในเรื่องนี้งานหลักของส่วนที่ใช้สุขอนามัย สุขาภิบาลและนิเวศวิทยา การปกป้องธรรมชาติ แตกต่างกันในเป้าหมายสูงสุด

หากสุขอนามัยโดยการสุขาภิบาล แสวงหาโดยผ่านองค์กร กฎหมาย เทคนิคและอื่นๆ เพื่อบรรเทาแรงกดดันจากมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ และสุขภาพของมนุษย์ ระบบนิเวศก็มุ่งความสนใจไปที่การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยรวม ความจำเป็นในการดำเนินการด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดนั้น ถูกกำหนดโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือทางกฎหมายเชิงบรรทัดฐานของการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว

โดยไม่ทำให้เกิดความผาสุกสุขาภิบาล และระบาดวิทยาของประชากร และในทางกลับกันเป็นไปไม่ได้ที่จะรับรองความผาสุก ที่ระบุในสถานการณ์ทางนิเวศวิทยาที่ไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากอิทธิพลที่เป็นอันตรายของปัจจัยผ่านองค์ประกอบทางธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อันเนื่องมาจากการสลายตัวจะไม่ถูกยกเว้น ปฏิสัมพันธ์ที่ชัดเจนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับบทบัญญัติหลัก

ยุทธศาสตร์โลกเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งพัฒนาโดยองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารนี้กำหนดหลักการเกี่ยวกับความพยายามของทั้งประชาคมโลกและแต่ละรัฐ รักษาความมีชีวิตชีวาและความหลากหลายของระบบนิเวศ ป้องกันการสูญเสียทรัพยากร ที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ พัฒนาตามศักยภาพของระบบนิเวศวิทยา การเปลี่ยนจิตสำนึกของบุคคลและแบบแผนของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ

เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางสังคม ในการอนุรักษ์ที่อยู่อาศัย พัฒนาแนวความคิดระดับชาติเพื่อการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีส่วนทำให้เกิดความสามัคคี ในการดำเนินการในระดับโลก ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนุษยชาติจำเป็นต้องแก้ไขภารกิจที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น ผลที่ตามมาจะรอเขาอยู่ ซึ่งจะคุกคามการดำรงอยู่ของมนุษย์บนโลก

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  :  ไวรัส กลุ่มอาการโพโควิดในผู้ใหญ่ และวิธีรับมือกับอาการแทรกซ้อน